Surah al Mulk Ayat 1 – 30 PDF (Rumi Full)

Surah yang mempunyai 30 ayat ini dinamakan sebagai al-Mulk (Kerajaan) kerana isi kandungannya menjelaskan tentang tadbir urus Allah swt terhadap kekuasaan-Nya yang mutlak.

Surah al Mulk ini juga mempunyai nama lain. Ia termasuklah surah Tabarak, al-Maani’ah, al-Munjiah dan surah al-Mujadalah. Surah ini turun di Mekah iaitu selepas turunnya surah al-Mu’minun dan sebelum surah al-Haqqah.

Surah ini menceritakan tentang pengurusan dan pentadbiran alam yang terletak dibawah kekuasaan mutlak Allah swt. Selain itu, ia turut menceritakan tentang:

KLIK: Surah al Mulk ayat 1 – 30 PDF (Download)

 • Orang-orang yang beriman dan kafir pada hari kiamat
 • Kewajiban memerhati akan kejadian penciptaan langit dan bumi
 • Hikmah disebalik penciptaan makhluk
 • Seruan untuk menggunakan akal fikiran dalam mencari kebenaran
Surah al Mulk Ayat 1 - 30 PDF (Rumi Full)

Surah ini dinamakan sebagai al-Mani’ah (penghalang) dan al-Munjiyah (penyelamat) kerana berdasarkan kepada hadis, amalan pembacaan surah ini mampu menyelamat dan melindungi pembacanya daripada azab kubur di alam barzakh.

Kelebihan surah Al Mulk Menurut Dalil Hadis

Abu Hurairah ra berkata, Nabi Muhammad saw bersabda, maksudnya: Sesungguhnya ada sebuah surah di dalam al-Quran yang terdiri dari 30 ayat yang memberikan syafaat kepada pembacanya hingga diberikan ampunan kepadanya, iaitu: ‘Tabaarakal lazee biyadihil mulku‘ – Hadis Riwayat Imam Ahmad

Daripada Jabir ra berkata: Bahawa Nabi Muhammad saw tidak tidur hingga terlebih dahulu membaca surah: “Alif lâm mim tanzil dan Tabârakalladzi biyadihil mulku. – Hadis Riwayat at-Tirmidzi

Baca: Surah Al Mulk Rumi, Versi PDF, Terjemahan dan Kelebihan

Surah al Mulk Rumi

 1. Tabaarakal lazee biyadihil mulku wa huwa ‘alaa kulli shai-in qadeer
 2. Allazee khalaqal mawta walhayaata liyabluwakum ayyukum ahsanu ‘amalaa; wa huwal ‘azeezul ghafoor
 3. Allazee khalaqa sab’a samaawaatin tibaaqaa maa taraa fee khalqir rahmaani min tafaawut farji’il basara hal taraa min futoor
 4. Summar ji’il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khaasi’anw wa huwa haseer
 5. Wa laqad zaiyannas samaaa’ad dunyaa bimasaa beeha wa ja’alnaahaa rujoomal lish shayaateeni wa a’tadnaa lahum ‘azaabas sa’eer
 6. Wa lillazeena kafaroo bi rabbihim ‘azaabu jahannama wa bi’sal maseer
 7. Izaaa ulqoo feehaa sami’oo lahaa shaheeqanw wa hiya tafoor
 8. Takaadu tamayyazu minal ghaizz kullamaaa ulqiya feehaa fawjun sa alahum khazanatuhaaa alam ya’tikum nazeer
 9. Qaaloo balaa qad jaaa’anaa nazeerun fakazzabnaa wa qulnaa maa nazzalal laahu min shai in in antum illaa fee dalaalin kabeer
 10. Wa qaaloo law kunnaa nasma’u awna’qilu maa kunnaa feee as haabis sa’eer
 11. Fa’tarafoo bizambihim fasuhqal li as haabis sa’eer
 12. Innal lazeena yakhshawna rabbahum bilghaibi lahum maghfiratunw wa ajrun kabeer
 13. Wa asirroo qawlakum awijharoo bih; innahoo ‘aleemum bizaatis sudoor
 14. Alaa ya’lamu man khalaqa wa huwal lateeful khabeer
 15. Huwal lazee ja’ala lakumul arda zaloolan famshoo fee manaakibihaa wa kuloo mir rizqih; wa ilaihin nushoor
 16. ‘A-amintum man fissamaaa’i aiyakhsifa bi kumul arda fa izaa hiya tamoor
 17. Am amintum man fissamaaa’i ai yursila ‘alaikum haasiba fasata’lamoona kaifa nazeer
 18. Wa laqad kazzabal lazeena min qablihim fakaifa kaana nakeer
 19. Awalam yaraw ilat tairi fawqahum saaaffaatinw wa yaqbidn; maa yumsikuhunna illaar rahmaan; innahoo bikulli shai im baseer
 20. Amman haazal lazee huwa jundul lakum yansurukum min doonir rahmaan; inilkaafiroona illaa fee ghuroor
 21. Amman haazal lazee yarzuqukum in amsaka rizqah; bal lajjoo fee ‘utuwwinw wa nufoor
 22. Afamai yamshee mukibban ‘alaa wajhihee ahdaaa ammany yamshee sawiyyan ‘alaa siratim mustaqeem
 23. Qul huwal lazee ansha akum wa ja’ala lakumus sam’a wal absaara wal af’idata qaleelam maa tashkuroon
 24. Qul huwal lazee zara akum fil ardi wa ilaihi tuhsharoon
 25. Wa yaqooloona mataa haazal wa’du in kuntum saadiqeen
 26. Qul innamal ‘ilmu ‘indallaahi wa innamaaa ana nazeerum mubeen
 27. Falaammaa ra-awhu zulfatan seee’at wujoohul lazeena kafaroo wa qeela haazal lazee kuntum bihee tadda’oon
 28. Qul ara’aytum in ahlaka niyal laahu wa mam ma’iya aw rahimanaa famai-yujeerul kaafireena min ‘azaabin aleem
 29. Qul huwar rahmaanu aamannaa bihee wa ‘alaihi tawakkalnaa fasata’lamoona man huwa fee dalaalim mubeen
 30. Qul ara’aytum in asbaha maaa’ukum ghawran famai ya’teekum bimaaa’im ma’een